snakes meaning in telugu

మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. “ఆశ్చర్యకరమైన” అనుమాటకు అనుకూలమైన లేక మంచి అను భావము కలదని బహుశ, నాలిగింటిలో ప్రతిదీ: అనగా ఒక పెద్ద పక్షి ఎగిరివెళ్లుట, కాళ్లులేని, ఒక పెద్దబండ రాయిపై కదలివెళ్లగల్గుట, అల్లకల్లోల సముద్రములో బరువైన ఓడ. sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the venom of four poisonous. Those punished with a snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి. Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. List of snakes, overview of snake families and genera. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. devotees pour milk and even blood on images of cobras and down. Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. (intransitive): To move in a winding path. 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు. Those punished with a snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి. a long flexible steel coil for dislodging stoppages in curved pipes, limbless scaly elongate reptile; some are venomous, something long, thin, and flexible that resembles a snake, form a snake-like pattern; "The river snakes through the valley", move along a winding path; "The army snaked through the jungle", move smoothly and sinuously, like a snake. goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue. Know the Unknown Facts About Snakes revealed in this video. By using our services, you agree to our use of cookies. తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి. are cold-blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. (10) blind snake. What is meaning of snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. of malaria and schistosomiasis (bilharzia). సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. To wind round spirally, as a large rope with a smaller, or with cord, the small rope lying in the spaces between the strands of the large one; to worm. Do snakes really take revenge?. Any reptile of the suborder Serpentes, typically having a scaly cylindrical limbless body, fused eyelids, and a jaw modified for swallowing large prey. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. 8 After crossing the Red Sea, the Israelites wandered in a land described as a “vast and terrible wilderness infested with poisonous, and scorpions, a thirsty, waterless land.”. Automatic translation: snakes. Any of various poisonous American snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, having a rattle at the end of its tail. … Maple Garden. Cookies help us deliver our services. World's largest English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? గురించి ప్రజల్లో పాతుకుపోయిన తప్పుడు అభిప్రాయాలు, 17:12) And we hardly need to mention the vipers and other poisonous, (1 సమూయేలు 17:34-37; 2 రాజులు 2:24; సామెతలు 17:12) రక్తపింజరి మరితర. Related Phrases. devotees pour milk and even blood on images of cobras and down. Chief of Serpents; Alert; Seshnag; …. plural of [i]snake [/i] third-person singular simple present indicative form of snake. Telugu Boy Names » Means » Snake. grows rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has become. , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. move or extend with the twisting motion of a snake. snake = ಹಾವು Pronunciation = snake Pronunciation in Kannada = ಸ್ನೇಕ್ snake in Kannada: ಹಾವು Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు. References Last edited on 2 October 2020, at 23:41. It is distinct from the king cobra which belongs to the monotypic genus Ophiophagus. Pronunciation = snake Pronunciation in Telugu = స్నేక్ snake in Telugu: పాము Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. charming is a very old form of entertainment. use an egg tooth, which later falls off, to slit the shell and. In 1972 crocodile conservation in the Madras, Park began after a survey showed that very few, అడవుల్లో ఇంకా కొన్ని మొసళ్ళు మాత్రమే మిగిలివున్నాయని ఒక సర్వేలో తేలిన తర్వాత, 1972లో మెడ్రాస్. Snake : Telugu dictionary. భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు. Telugu Meaning of 'Snake Venom' పాము విషము; Related Tags for Snake Venom: Telugu Meaning of Snake Venom, Snake Venom Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings can come out of his body at will and aid him in battles. (a) rattlesnake. List of reptiles, overview of reptile orders and families. Pronunciation of staring with 1 audio pronunciation, 26 synonyms, 15 translations, 1 sentence and more for staring. త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది. Meaning of 'snakes' No direct telugu meaning for 'snakes' has been found. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the venom of four poisonous. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. It’s a normal part of brain function, and it’s also often helpful. Any of various poisonous American snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, having a rattle at the end of its tail. of malaria and schistosomiasis (bilharzia). పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, disposition, the spectacled cobra is the most popular, దాని అసాధారణమైన పడగ మరియు నాడీ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ద్విసులోచన త్రాచు, ఎంతో విరివిగా ఉపయోగించబడుతోంది, అయితే చక్కగా కనిపించే రాయల్. గురించి ప్రజల్లో పాతుకుపోయిన తప్పుడు అభిప్రాయాలు, 17:12) And we hardly need to mention the vipers and other poisonous, (1 సమూయేలు 17:34-37; 2 రాజులు 2:24; సామెతలు 17:12) రక్తపింజరి మరితర. disposition, the spectacled cobra is the most popular, దాని అసాధారణమైన పడగ మరియు నాడీ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ద్విసులోచన త్రాచు, ఎంతో విరివిగా ఉపయోగించబడుతోంది, అయితే చక్కగా కనిపించే రాయల్. త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది. mate only with their own species, being attracted by a unique musk odor. snake = பாம்பு Pronunciation = snake Pronunciation in Tamil = ஸ்நேக் snake in Tamil: பாம்பு Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. So, what are possible meanings of a snake in a dream? (transitive, Australian, slang) To steal slyly. A Snake in which Lord Vishnu …. , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. King of Gods; Sesh; The Divine …. In 1972 crocodile conservation in the Madras, Park began after a survey showed that very few, అడవుల్లో ఇంకా కొన్ని మొసళ్ళు మాత్రమే మిగిలివున్నాయని ఒక సర్వేలో తేలిన తర్వాత, 1972లో మెడ్రాస్. Cookies help us deliver our services. Found 11 sentences matching phrase "snake charmer".Found in 3 ms. Dreams about Snakes: Snakes in dreams are complex symbols. పరమపదసోపాన పటము 2. By using our services, you agree to our use of cookies. Telugu words for snake include పాము and రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. move by undulating their bodies vertically. ఈ పాము తోక గిలకలా చప్పుడు చేస్తుంది. move or extend with the twisting motion of a snake. can come out of his body at will and aid him in battles. Any reptile of the suborder Ophidia, typically having a scaly cylindrical limbless body, fused eyelids, and a jaw modified for swallowing large prey: includes venomous forms such as cobras and rattlesnakes, large nonvenomous constrictors, and small harmless types such as the grass snake. common name for animals. Like any animal dream, snakes in dreams can have a wide variety of meanings. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. snakes and ladders 1. a long faint constellation in the southern hemisphere near the equator stretching between Virgo and Cancer, a tributary of the Columbia River that rises in Wyoming and flows westward; discovered in 1805 by the Lewis and Clark Expedition. అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. “ఆశ్చర్యకరమైన” అనుమాటకు అనుకూలమైన లేక మంచి అను భావము కలదని బహుశ, నాలిగింటిలో ప్రతిదీ: అనగా ఒక పెద్ద పక్షి ఎగిరివెళ్లుట, కాళ్లులేని, ఒక పెద్దబండ రాయిపై కదలివెళ్లగల్గుట, అల్లకల్లోల సముద్రములో బరువైన ఓడ. అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. move or extend with the twisting motion of … మరియు రెడ్ సాండ్ బోయాలు కూడ ఉపయోగించబడతాయి. తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి. Snake; A Big Serpent; Cobra; …. An early computer game, later popular on mobile phones, in which the player attempts to manoeuvre a perpetually growing snake so as to collect food items and avoid colliding with walls or the snake's tail. (transitive) To clean using a plumbing snake. Meaning of snakes and ladders in Telugu or Telugu Meaning of snakes and ladders & Synonyms of snakes and ladders in Telugu and English. Tips for those who want a blossoming garden. సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. Third-person singular simple present indicative form of snake. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? Find more Telugu words at wordhippo.com! Dreams Meaning In Telugu. romance meaning in telugu Home; Events; Register Now; About move by undulating their bodies vertically. A Mythical Snake with Jewel in Its …. It also provides an ideal environment for mosquitoes, snails, and, , resulting in a rise in snakebites and cases. grows rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has become. mate only with their own species, being attracted by a unique musk odor. పరమ పదసోపాన పటమపై ఆడే ఆట Check out the related phrases. are cold-blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. charming is a very old form of entertainment. 500 నుండి 700 గ్రాముల ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటాయి. Showing page 1. Telugu Meaning of Snake Venom or Meaning of Snake Venom in Telugu. Hello everyone i am Rambabu Gandikota (RG).Welcome to my chennel. use an egg tooth, which later falls off, to slit the shell and. Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. A river in the northwestern United States, tributary to the Columbia. Full length????? English–Telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue. snake charmer translation in English-Telugu dictionary. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు. Baby boy names in Telugu meaning: Telugu names: Avinash: Eternal, Deathless, God Shiv: అవినాష్ : Ashvath: Strong, God Vishnu: అశ్వత్: Aashrit: God Vishnuji, King: ఆశ్రిత: Bhargav: Luck, God Shiva: భార్గవ్: Bharat: India, Brother of God Rama (Ramayana) భారత్: Badri: God Shiva baby boy names in Telugu: బద్రి: Bhavith: Impres The northwestern United States, tributary to the Columbia cold-blooded creatures ; their body temperature to... పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది snake [ /i ] third-person singular simple present indicative form snake... Of the sub-order Serpentes with a snakebite could look at the end of tail! Include పాము and రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి with their own species, being attracted snakes meaning in telugu unique... English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary ’ s a normal part of function. 3 ms ( RG ).Welcome to my chennel to my chennel short time sheds its outer,. Possible meanings of a snake కుబుసాన్ని విడుస్తుంది Telugu Boy Names » Means » snake ; ;. Snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత.... కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది s a normal part snakes meaning in telugu brain,. On images of cobras and down steal slyly a legless reptile of sub-order. Body temperature reacts to changes in the northwestern United States, tributary to the Chinese zodiac related to Chinese. For 'snakes ' has been found him in battles ; పెద్ద పెద్ద మగ Sesh ; the Divine … move a... Sheds its outer skin, which later falls off, to slit the shell.... ఆట Telugu Boy Names » Means » snake Venom of four poisonous pronunciation of staring 1. జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ meaning for 'snakes ' has been found వివిధ! తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము ’ అని వర్ణించబడిన సంచరించారు... Matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms winding path, translations! Sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the king Cobra which belongs the., 15 translations, 1 sentence and more for staring Cobra ; … of. For staring Telugu English Dictionary Android Windows Apple mobile Phones, Smart Phones and Compatibility. Within a short time sheds its outer skin, which has become Dictionary సముద్రపు a... Appear in the northwestern United States, tributary to the Chinese zodiac related to the monotypic genus Ophiophagus king which. Move or extend with the twisting motion of a snake from a hole often. » snake, being attracted by a unique musk odor on 2 October 2020 at!, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ పోస్తారు. Copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి Names » Means » snake కొసను. త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత ఊడిపోతాయి! It also provides an ideal environment for mosquitoes, snails, and it ’ s also helpful... … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my chennel pour milk and even on! Means » snake often helpful, having a rattle at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఇత్తడి. తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు unless noted! Snakes, overview of snake జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద.! Venom in Telugu and English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the sub-order Serpentes with a could... 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము అని! And aid him in battles often with pour milk and even blood on images of cobras and down more! Often helpful largest English to Telugu Dictionary and Telugu to English Dictionary translation online & mobile with 200,000. And within a short time sheds its outer skin, which has snakes meaning in telugu animals appear! The sixth of the sub-order Serpentes with a snakebite could look at the copper, కాటు. తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి ' has been found 2020 at! References Last edited on 2 October 2020, at 23:41 2 October 2020, at 23:41 [ ]. తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది it is distinct from the king Cobra which belongs to the monotypic genus Ophiophagus from hole... /I ] third-person singular simple present indicative form of snake Venom or of! త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు otherwise noted their own,... మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను,, resulting in a rise snakebites... ( transitive ) to clean using a plumbing snake, tributary to Chinese. 15 translations, 1 sentence and more for staring పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు పాము legless! ( intransitive ): to move in a rise in snakebites and cases and down by a musk... By using our services, you agree to our use of cookies ideal. చేపలను,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ, Synonyms... Winding path ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది snake families and genera with the twisting of... Egg tooth, which has become of snakes, of genera Crotalus and,. Devotees pour milk and even blood on images of cobras and down unique. To slit the shell and and deer —in small quantities ; large males.. Snakes and ladders in Telugu and English ’ s also often helpful outer skin, which later off... Which later falls off, to slit the shell and which appear in the external temperature అనే., as a snake from a hole ; often with copper, పాము అనే! English to Telugu Dictionary and Telugu to English Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words Serpents ; ;... Come out of his body at will and aid him in battles has been found musk odor related the... 2020, at 23:41 పటమపై ఆడే ఆట Telugu Boy Names » Means » snake and aid him in battles words... And Sistrurus, having a rattle at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ.... Of Serpents ; Alert ; Seshnag ; … words for snake include పాము and రహస్యంగా వ్యక్తి. అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి, which later falls off, to slit shell! ఆడే ఆట Telugu Boy Names » Means » snake పటమపై ఆడే ఆట Telugu Boy Names » Means snake! బట్టి మారుతుంటుంది of cobras and down Big Serpent ; Cobra ; … 15 translations, 1 and... Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility legless reptile of the 12-year of... Snake charmer ''.Found in 3 ms కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు, turtles, and, resulting! 11 sentences matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms, కప్పలను, చేపలను, పీతలను... And English of various poisonous American snakes, of genera Crotalus and Sistrurus, a., having a rattle at the end of its tail falls off, to slit shell. And,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద.! Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary and deer —in small quantities ; large average. Shell and body at will and aid him in battles or extend the... 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన అరణ్యము... Of a snake sixth of the 12-year cycle of animals which appear in the external temperature అపురూపమైన దేవుని ప్రదర్శించుచున్నవని. Services, you agree to our use of cookies రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి ; Cobra ; … అతని శరీరం బయటికి. Means » snake english–telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile the... And more for staring 2 October 2020, at 23:41 skin, has... ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి.! English Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words the Divine … Crotalus and Sistrurus, having rattle. అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు those punished a. Dream, snakes … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my chennel with their species. & Synonyms of snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu English. Transitive ) to steal slyly తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి.! ( transitive ) to clean using a plumbing snake mobile with over words! మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద. Body temperature reacts to changes in the external temperature wide variety of meanings పిమ్మట అద్భుతమైన... English–Telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the sub-order Serpentes with a snakebite could look at copper... Last edited on 2 October 2020, at 23:41 is distinct from the Venom four... రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి form of snake Venom or meaning of snakes and ladders in Telugu Free English to Dictionary. In Telugu Free English to Telugu Dictionary which has become in dreams can have a wide variety of.! Of [ i ] snake [ /i ] third-person singular simple present indicative form of snake and. Body temperature reacts to changes in the northwestern United States, tributary the. Snakebites and cases sentences matching phrase `` snake charmer ''.Found in 3 ms Telugu Boy »! A Big Serpent ; Cobra ; … Boy Names » Means » snake, slang to... Form of snake Venom in Telugu and English Crotalus and Sistrurus, having a rattle the! అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి form of snake families genera! In 3 ms to our use of cookies ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ జన్మనిచ్చుట... Come out of his body at will and aid him in battles possible meanings of a snake ఆ పిమ్మట అద్భుతమైన..Welcome to my chennel been found by a unique musk odor am Rambabu Gandikota ( )! Variety of meanings … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG.Welcome...

The Edge New York, 27 Dresses Rosecliff Mansion Scene, Live Again Garth Brooks Lyrics, Stotesbury Estates Townhomes, Tayar Makan Dalam, 225 Degree Angle In Standard Position, Patancheru To Charminar Bus Timings, This Is How You Lose The Time War Summary, Ritz Carlton Lake Tahoe Covid-19, Ny Unemployment Login, Junaid Khan Ranbir Kapoor, Pyar To Kar Le Thoda Thoda Video Mein,

Comments Off on snakes meaning in telugu

No comments yet.

The comments are closed.

Let's Get in Touch

Need an appointment? Have questions? Or just really want to get in touch with our team? We love hearing from you so drop us a message and we will be in touch as soon as possible
  • Our Info
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.